За нас

Всичко започна през 1996 г. Дългите години отдадени на пейнтбол играта , ни превърнаха в професионалисти, които правят вашето събитие различно, изпълнено с емоции и незабравимо удоволствие. През този период от време , докоснахме много хора до обичаната от нас игра – Пейнтбол.Направихме множество събития на открито и закрито, горски игри, сценарийни битки , пейнтбол турнири, тийм билдинг програми.

Покорихме такива отдалечени и нестандартни места за игра на пейнтбол, като връх “Бузлуджа” и коридорите на хотел “Шератон”.Чрез партньорски и приятелски отношения изградихме и консултираме множество пейнтбол игрища. Превърнахме се в основен вносител на пейнтбол екипировка и дистрибутор на различни модели пейнтбол топчета.

“Пейнтбол София” – може да не сме първите , но печелим доверие, защото разбираме и обичаме играта , и знаем как да ви накараме да изкарате страхотно и да искате отново да играете пейнтбол.

ЛИЦА ПОД 18г.  НЕ СЕ ДОПУСКАТ БЕЗ ПЪЛНОЛЕТЕН ПРИДРУЖИТЕЛ !

ИНСТРУКТАЖ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПРОТИЧАНЕ НА ИГРАТА:

I. Безопасно ползване на маркера
1. Пейнтбол маркера не е играчка и не е разрешен за ползване от деца под 14 годишна възраст без присъствието на пълнолетен. За деца под 14г. има специална пейнтбол екипировка, подходяща за 9 + г.
2. Неправилното използване на маркера може да причини нараняване и дори смърт.
3. Предпазители за очите предназначени за пейнтбол трябва да бъдат носени от всеки в обсега на маркера.
4. Не разглобявайте или премахвате каквито и да е части от маркера, докато системата е под налягане.

II. Безопасно протичане на играта
Безопасността е ваша отговорност!!!
1. Винаги помнете, че играта пейнтбол може да оцелее и да се развива само ако остане БЕЗОПАСНА.
2. Никога на насочвайте маркера към нещо непригодено да бъде обстрелвано.
3. Никога не насочвайте маркера към някой, който не е обезопасен съгласно изискванията за игра на пейнтбол.
4. Винаги дръжте цевта насочена надолу или в безопасна посока, дори и когато паднете.
5. Всички хора в радиус от 180 метра трябва винаги да носят предпазители за очите във формата на одобрени за игра на пейнтбол очила или маска за цялото лице. Никога не стреляйте по човек, който не е обезопасен по начина, описан по-горе.
6. Обличайте се подходящо, когато играете пейнтбол. Избягвайте да излагате на открито части от тялото си докато играете. Дори и тънка дреха, би могла да Ви предпази и да абсорбира част от удара на топчето.
7. Дръжте откритите части на тялото си далеч от СО2 (въглероден диоксид) газа, когато монтирате или демонтирате бутилката. СО2 газът е много студен и може да доведе до измръзване на кожата при дадена ситуация.
8. Използвайте само .68 калибър топчета за пейнтбол. Никога не зареждайте или изстрелвате каквито и да е чужди обекти.
9. Не разглобявайте маркера, докато е под налягане.
10. Не гледайте директно в цевта. Случайно изпускане на газ може да доведе до трайни наранявания или смърт.
11. Избягвайте употребата на алкохол или други опиати повреме на употреба на маркера. Използването на меркера под влиянието на алкохол или други опиати е криминално нарушение.
12. Избягвайте стрелянето на опонент на разстояние по-малко от 2 метра.
13. Никога не стреляйте по чужда собственост, топчетата за пейнтбол могат да я повредят.
14. Организаторите на пейнтбол игрите не носят отговорност за получени травми и наранявания.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Долуподписаният/ата,………………………………………………………………………………………………..…,

/три имена/

ЕГН……………………, постоянен адрес:………………………….............................................................................., тел:............................... е-mail: .........................................., в качеството си на родител / попечител или настойник на………………………………………………………………………………………………………………….……….

с настоящата,

Д Е К Л АР И Р А М:

1. Осъзнавам, че това спортно събитие/състезание е изпитание за духа и тялото, че носи потенциална опасност за живота, сериозни наранявания и имуществени вреди. Основните рискове могат да бъдат причинени от, но не само, терена, изградени трасета, случайни предмети, оборудване, екипировка, личното ми физическо състояние, метереологични условия и пр. Също така от действия на трети лица като, но не само, участници, доброволци, зрители, треньори, официални лица, организатори, спонсори. Тези рискове се отнасят както за състезателите, така и за доброволците, които взимат участие.

2. Декларирам, че съм физически здрав, не се намирам под влиянието на алкохолни и/или упойващи и/или наркотични вещества, притежавам необходимите умения, за да участвам в спортното събитие/състезанието и действията ми не са противопоказни на лекарско предписание.

3. Получих инструктаж преди провеждане на събитието/състезанието и съм запознат/а с правилата за безопасност.

4. Информиран/а съм за рисковете, които поемам при участието си в спортното събитие/състезание като състезател или доброволец. Осъзнавам, че мога да понеса вреди, поради невниманието и безотговорността на трети лица, опасна или дефектна екипировка, или собственост, стопанисвана и контролирана от трети лица, или при непредумишлена човешка грешка.

5. Във връзка със записването ми за участие в спортното събитие/състезание, с настоящата декларация се ангажирам от мое име, от името на мои служители, колеги, роднини, наследници и други:

5.1. Да бъдат освободени от отговорност организаторите, спонсорите, зрителите, други участници за смъртта ми, за получена инвалидност, за физически травми и наранявания, за материални щети, за кражба на имущество и други неблагоприятни за мен последици, които могат да ме сполетят по време на спортното събитие/състезание или по пътя към мястото на провеждане на спортното събитието/състезанието.

5.2. Споменатите в тази точка физически и юридически лица да бъдат обезщетени и защитени от всякакъв вид искове и жалби на трети лица следствие на моите действия по време на събитието.

6. Давам съгласието си да получа медицинска помощ при нараняване, травма или болест по време на спортното събитие/състезание, да бъда транспортиран/а до лекарско заведение, като съм наясно, че част от тези дейности се заплащат и част от рисковете могат да бъдат застраховани.

7. Давам съгласието си тази Декларация за освобождаване от отговорност и личните данни в нея да бъдат използвани от организаторите и спонсорите на спортното събитие/състезание и за целите на същото, в което взимам участие и декларирам, че нося отговорност за действията си по време на спортното събитие/състезание.

Декларацията за освобождаване от отговорност се прилага в границите на законовите разпоредби на Република България.

Декларирам, че съм прочел и разбирам съдържанието на тази декларация.

Дата : ......................                                                                                        Подпис: ....................................

Място: ……………                                                     Три имена: .....

.........